Penafian

Tiada nasihat

Halaman ini adalah penafian undang-undang Yayasan Ganjaran. Laman web ini mengandungi maklumat umum tentang perkara-perkara undang-undang. Maklumat ini bukan nasihat, dan tidak harus diperlakukan demikian.

Batasan jaminan

Maklumat undang-undang di laman web ini disediakan "sebagaimana adanya" tanpa apa-apa representasi atau jaminan, nyata atau tersirat. Yayasan Reward tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berhubung dengan maklumat undang-undang di laman web ini.

Tanpa menjejaskan keluasan perenggan yang terdahulu, The Yayasan Ganjaran tidak menjamin bahawa:

• maklumat undang-undang di laman web ini akan sentiasa tersedia, atau boleh didapati di semua; atau
• maklumat undang-undang di laman web ini lengkap, benar, tepat, terkini, atau tidak mengelirukan.

Penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web

Anda dengan tegas mengakui dan bersetuju bahawa:

Penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web oleh anda adalah risiko anda sendiri. Yayasan Reward telah berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa kandungan di Laman Web (s) dan tersedia melalui Perkhidmatan adalah tepat dan terkini dan betul pada saat penerbitan. Namun, Laman Web dan Perkhidmatan disediakan berdasarkan 'apa adanya' dan 'sebagaimana tersedia'. Kami tidak menjamin ketepatan, ketepatan masa, kelengkapan atau kesesuaian untuk tujuan kandungan yang disediakan di Laman Web atau melalui Perkhidmatan atau bahawa penggunaan Laman web tidak akan terganggu, bebas virus atau bebas ralat. Tidak ada tanggungjawab yang diterima oleh atau atas nama The Reward Foundation atas kesalahan, peninggalan atau maklumat yang tidak tepat di Laman Web atau tersedia melalui Perkhidmatan.

Sebarang bahan yang dimuat turun atau diperolehi melalui penggunaan Perkhidmatan dilakukan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan pada sistem komputer anda atau kehilangan data yang disebabkan oleh muat turun bahan tersebut.

Tiada nasihat atau maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang anda dapatkan dari The Reward Foundation tidak akan membuat jaminan atau kewajiban lain yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Terma dan Syarat ini.

Tanggungjawab keseluruhan Yayasan Reward kepada anda dalam kontrak, delict, (termasuk kecuaian) berkenaan dengan Terma dan Syarat ini, penggunaan Laman web dan / atau Perkhidmatan akan terhad kepada (a) £ 150.00 dan ( b) harga yang anda bayar secara sah kepada The Reward Foundation di bawah sebarang kontrak untuk perkhidmatan berbayar selama tiga bulan sebelum peristiwa menimbulkan tuntutan.

Anda dengan tegas mengakui dan bersetuju bahawa The Reward Foundation tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, akibat atau contoh, atau kerugian langsung, atau keuntungan langsung, pendapatan, perniagaan, penjimatan jangkaan, muhibah atau peluang.

Tiada apa-apa perkara dalam Terma dan Syarat ini yang akan mempengaruhi hak undang-undang mana-mana pengguna atau mengecualikan atau menyekat sebarang tanggungjawab untuk penipuan atau kematian atau kecederaan peribadi yang timbul dari kecuaian The Reward Foundation.

Bantuan profesional

Kandungan di Laman Web dan disediakan melalui Perkhidmatan adalah untuk maklumat umum sahaja dan tidak bertujuan, dan juga tidak, merupakan nasihat atau perkhidmatan profesional yang sah atau cadangan atau cadangan untuk membeli produk atau perkhidmatan yang mana keputusan khusus harus dibuat. Maklumat, kandungan Laman Web dan Perkhidmatan tidak menangani keadaan anda dan oleh itu anda tidak boleh bergantung pada kandungan Laman Web dan Perkhidmatan sebagai pengganti nasihat profesional yang tepat.

Yayasan Reward tidak bertanggungjawab untuk bagaimana kandungan di Laman Web atau yang tersedia melalui Perkhidmatan digunakan, ditafsirkan atau pergantungan apa yang ditempatkan di atasnya. Kami tidak bertanggung jawab atas hasil tindakan yang dibuat berdasarkan maklumat yang disediakan di laman web atau tersedia melalui Perkhidmatan.

Anda tidak boleh bergantung pada maklumat di laman web ini sebagai alternatif kepada nasihat undang-undang dari Solicitor, Advocate, Barrister, Peguam atau penyedia perkhidmatan undang-undang profesional yang lain.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan khusus tentang sebarang perkara undang-undang, anda harus berunding dengan Solicitor, Advocate, Barrister, Peguam atau penyedia perkhidmatan undang-undang profesional yang lain.

Anda tidak sepatutnya menangguhkan nasihat undang-undang, tidak mengendahkan nasihat undang-undang, atau memulakan atau menghentikan tindakan undang-undang kerana maklumat di laman web ini.

Liabiliti

Tiada apa pun dalam penafian undang-undang ini akan mengehadkan mana-mana liabiliti kami dengan apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, atau tidak termasuk apa-apa liabiliti kami yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Acara di luar kawalan kami.

Klausa ini menjelaskan bahawa kita tidak bertanggungjawab untuk kejadian di luar kawalan kita.

Yayasan Ganjaran tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas kegagalan melaksanakan, atau kelewatan dalam melaksanakan, apa-apa tanggungjawab kami di bawah Terma dan Syarat ini atau kontrak yang berkaitan antara kami yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan munasabah kami ("Force Majeure" ).

Acara Force Majeure termasuk apa-apa perbuatan, peristiwa, tidak berlaku, peninggalan atau kemalangan di luar kawalan munasabah kami dan termasuk khususnya (tanpa batasan) yang berikut:

  • Mogok, penguncian dan tindakan industri lain.
  • Kekecohan awam, rusuhan, pencerobohan, serangan pengganas atau ancaman serangan pengganas, perang (sama ada diisytiharkan atau tidak) atau ancaman atau persiapan untuk perang.
  • Kebakaran, letupan, ribut, banjir, gempa bumi, penurunan, wabak atau bencana alam lain.
  • Kemustahilan penggunaan kereta api, perkapalan, kapal terbang, pengangkutan bermotor atau alat pengangkutan awam atau swasta yang lain.
  • Kemustahilan penggunaan rangkaian telekomunikasi awam atau swasta.
Cetak Mesra, PDF & E-mel